Уебсайт на проекта: https://seisproject.eu/

Фейсбук страница на проекта - https://www.facebook.com/seisproject

През 2018 г. двама от членовете на екипа на Сдружение "Професионален форум за образованието", съвместно с партньори от Сдружение "Знам и мога" и Centro de Estudios Paysandu, Уругвай, разработват проектно предложение по програма Еразъм+, по дейността Capacity Building in the Field of Youth.

Така проектът "SEIS - Social Entrepreneurship and Innovative Solutions" e одобрен и стартира през 2019 г. - през месец февруари се състои първоначалната среща по проекта в Петрохан, България, където се обсъждат целите на проекта и предстоящите дейности. Участници на тази среща са представители на 8-те организации парньори от Европа и Латинска Америка - Сдружение "Знам и мога", Сдружение 'Професионален форум за образованието", NUBE (Чили), Polo Tecnologico Rosario (Аржентина), Centro de Estudios Paysandu (Уругвай), Puente Sur (Парагвай), CONEXX-Europe (Белгия), Fundació Mas Xirgu (Испания).

Целите на проекта са да спомогне за изграждането на капацитета на участващите организации в областта на социалното предприемачество, като бъде разработена методлогия за младежки работници, която да им даде необходимите педагогически инструменти за работа с младежи в тази област. Проектът има за цел и да повиши осведомеността относно социалното предприемачество, да ангажира младите хора в него, да популяризира успешни примери за социални предприятия и да осигури платформа за работа в мрежа и споделяне на знания и идеи между млади хора и експерти.

Проектът цели да има принос към стратегията на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като се съсредоточи върху социалното предприемачество като средство за решаване на проблема с младежката безработица, за приобщаване и овластяване на младежи с ограничени възможности, за насърчаване на иновациите и социалното включване на регионално ниво в Европа и Латинска Америка.

След първоначалната среща по проекта се състои международно обучение в Чили, Валдивия, през юни 2019 г., което е базирано на разработената от NUBE методология за младежки работници на тема социално предприемачество.

През 2019 и 2020 г. се разработва мобилно приложение, което да съдържа информация за различни социални предприятия във всяка от партньорските страни, и което да играе ролята на хъб, на платформа, чрез която младите хора могат да получат повече информация за тези социални предприятия, както и да се свържат с тях, и да разберат повече за бизнес модела или за възможностите, които предприятието предлага - доброволчество, стаж, работа и др.

Освен мобилното приложение, партньорите по проекта заснемат видеоклипове със социални предприемачи от всяка страна, които да дадат повече видимост на техните бизнес модели и на концепцията за социалното предприемачество.

Между партньорите от Европа и Латинска Америка бяха проведени няколко работни посещения (job shadowing), които допринесоха за това да бъдат обменени опит и добри практики, да бъдат опознати различните методи на работа на партньорите и контекстите, където те са прилагани.

Поради глобалната пандемия от COVID-19, проектът беше удължен, а след това замразен временно, докато обстановката не позволи последваща реализация на дейностите. Предстои да бъдат организирани събития във всяка държава, посветени на социалното предприемачество, както и да бъде организиран младежки обмен с участието на млади хора от всички участващи страни. За повече информация следете Фейсбук страницата на проекта и на сдружението.

seis logo.jpg
eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg